Projekt rozwoju

Miasto Głowno ze względu na swoje położenie stanowi obszar o znacznym potencjale turystycznym i przyrodniczym, w szczególności w zakresie turystki i rekreacji wodnej. Największym atutem Głowna jest to, że leży w dolinie trzech rzek: Mroży, Mrożycy i Brzuśni oraz pośród dwóch zbiorników wodnych powstałych na rzece Mrodze o łącznej powierzchni 39 ha. (Zalew Mrożyczka oraz Zalew na Hucie Józefów). Miasto malowniczo otaczają lasy sosnowe i dębowe. Niezaprzeczalnym atutem Głowna jest również jego dogodne położenie komunikacyjne w centralnej części Polski pomiędzy Łodzią a Warszawą.

Pomimo tego turystyka, jako branża gospodarki, ma znikome znaczenie dla Głowna. W analizie SWOT zawartej w Strategii Rozwoju Miasta Głowno na lata 2014-2020, jako słabą stronę zidentyfikowano m.in.: bazę noclegowo-gastronomiczną, infrastrukturę rekreacyjną oraz niewykorzystany potencjał zbiornika wodnego.

Dodatkowo, analiza społeczna wykazała systematyczny spadek liczby mieszkańców spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. Niekorzystnie przedstawia się także struktura wiekowa ludności. Ubywa ludności w wieku przedprodukcyjnym, natomiast przybywa w wieku produkcyjnym.

Powyżej opisany stan został potwierdzony w wynikach badania opinii publicznej przeprowadzonej przez ŁARR w czerwcu 2016 r. na próbie 103 mieszkańców. Za słabe strony głównych ankietowanych wskazali:

  • Niewykorzystany potencjał zbiornika wodnego
  • Słabość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • Procesy migracyjne
  • Nierozwiniętą bazę noclegowo-gastronomiczną
  • Słabą infrastrukturę związaną z usługami oraz brak prac

 

Przedkładany projekt stanowi odpowiedź na powyższą sytuację. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemów wynikających z niewykorzystanego potencjału turystycznego miasta, który skutkuje szeregiem negatywnych zjawisk zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Atrakcyjne położenie oraz potencjał przyrodniczy i krajobrazowy mógłby stać się podstawą do rozwoju turystyki, szczególnie wodnej i związanych z tym sportów. Rozwój tej branży przyczyniłby się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia atrakcyjności miasta. 

Realizacja projektu przyciągnie kolejnych inwestorów do miasta, przez co stanie się ono bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Projekt zakłada stworzenie innowacyjnego, kompleksowego produktu turystycznego nastawionego na obsługę klientów indywidualnych i biznesowych. Oferta przedsiębiorstwa będzie skierowana do turystów krajowych i zagranicznych. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego miasta Głowno w oparciu o walory endogeniczne regionu. Osiągnięciu celu głównego będzie służyć realizacja celów bezpośrednich i pośrednich. Zgodnie z RPO Wł na lata 2014-2020 celem szczegółowym działania 6.2.1 jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie powyższego celu poprzez wprowadzenie innowacyjnej, na skalę województwa i kraju, kompleksowej oferty turystyczne wykorzystujące walory turystyczne jak i krajobrazowe. 

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu doprowadzi do poprawy dostępności już istniejących atrakcji turystycznych poprzez wprowadzenie udogodnienia komunikacyjnego, którym będzie zaproponowanie turystom bezpłatnego transportu oraz wykarczowanie i przygotowanie terenu wokół zbiornika w tym wybudowanie kładek i podestów na terenie ośrodka, które doprowadzą do połączenia i udrożnienia ruchu pieszego (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Kompleksowe oznakowanie obiektu począwszy od bilbordu na autostradzie i dalej drogowskazów na drodze krajowej oraz w samym mieście ułatwi dojazd do ośrodka. Projekt dotyczy budowy infrastruktury turystycznej oraz zakupu urządzeń służących rekreacji, stąd uznać należy, że jest zgodny z pkt.9 szoop RPO wł 20114-2020.

Inwestycja pośrednio przynosi wymierne korzyści w zakresie osiągnięcia celu strategicznego RPOWŁ, którym jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Powstanie nowej inwestycji spowoduje ożywienie społeczno-gospodarcze w regionie, co wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych będzie następowało poprzez realizację szerokiego spektrum inwestycji infrastrukturalnych, które będą prowadzić do aktywizacji społeczno-gospodarczej na terenach problemowych, włączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców województwa w kulturze.

Niniejszy projekt jest zgodny z zapisami SRWŁ 2020 dot. obszarów wskazanych w polityce terytorialno-funkcjonalnej. Obszar Zgierski, w którym znajduje się Głowno, jest uznawany za obszar problemowy ze względu na peryferyjne położenie i niskie zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju. 

W celu poprawy sytuacji na tym obszarze, strategia zakłada m.in. wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej i sportowej, co jest głównym zadaniem omawianej inwestycji. Ponadto, przedsięwzięcie wpisuje się w cel operacyjny 5 i 6 filaru: spójność społeczna SRWŁ 2020 poprzez pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości i sektora usług. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu zgierskiego, co doprowadzi do pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy. Ponadto, inwestycja jest komplementarna z programem rozwoju turystyki do 2020 roku, której celem jest wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki. Projekt tworząc produkt turystyczny o wysokiej jakości generujący efekt synergii w realizacji koncepcji, organizacyjnych i marketingowych, bezpośrednio wpisuje się w strategię rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, której celem jest kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego.

Projekt jest powiązany ze strategią rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030. Poprzez wpisanie się w cel strategiczny „Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom”, samorządy będą prowadzić działania na rzecz zintegrowania i rozwoju polityki we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Dzięki temu potencjał kulturalny makroregionu zostanie lepiej zaprezentowany, co zwiększy zainteresowanie sektora kreatywnego tym obszarem i wygeneruje dodatkowy ruch turystyczny. Przedmiotowa inwestycja w pełni wpisuje się w powyższe założenia i znacząco wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu nadbrzeżnego, jak również całego miasta i regionu dla potencjalnych turystów.